05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018
Thứ tư, Ngày 19 Tháng 06 Năm 2024

05 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7/2018

Theo đó, số tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) có một số thay đổi như sau để phù hợp với mức lương cơ sở mới nêu trên:

1. Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

2. Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%

3. Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

4. Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

5. Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật BHYT sửa đổi 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP.

Tin cũ hơn:


: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT
: Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018
: 03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018
: Đã có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH 2018
: Vì sao người khám BHYT nhiều lần không bị phát hiện?